آتش سوزی گسترده در امارات
در منطقه صناعیه شهر عجمان در امارات
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

به آتش کشیده شدن‌ بیش از ۲۰ انبار بزرگ ذخیره مواد غذایی در نجف
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah