انفجار در بندر بيروت ، باعث كشته شدن صدها زن و مرد و كودك بيگناه و زخمی شدن هزاران نفر و بی خانمانی دهها هزار نفر و شايد هم بسا بسا بيشتر شد و بر مردم ستمديده لبنان مصيبتی جانكاه و بسيار سنگين وارد شد ،كه قلب هر انسانی را فشرد و بدرد آورد، و بر اين فاجعه غمبار و خونين ،اشك و آهی از سر همبستگی با اين فاجعه ريخت و كشيد! فیلم های قبل از انفجار و بعد از آن، عمق و شدت آنرا و خسارات جانی و مالی ناشی از این انفجار مهیب را به تصویر کشیده است!
دولت لبنان ، علت اين انفجار را به بعد از بررسی و تحقيق كامل و دقيق موكول كرده است!
وتا كنون محل انفجار را در مركز انباری كه در آن نيترات آمونيوم بالای دو هزارتن ،طي چند سال دپو بوده است كه بر اثر حادثه ايی ،دچار حريق و آتش سوزي گرديده ،عنوان نموده است.
اما من ،از آنجا كه در شهر محل تولدم ،نيشابور !
در سال ١٣٨٢ در ٢٩ بهمن ماه ، شاهد و ناظر چنين انفجاری كه به ظاهر بر اثر فرار قطار باری و از خط خارج شدن آن صورت گرفت ،بوده ام ،اين انفجار هولناك بسا بسا شديتر از انفجار بيروت بود، آنچنان كه آنرا معادل ١٨٠تن تی ان تی ذكر كردند ،بغير از چندين واگن پنبه و بنزين ،بيش از ٥ واگن نيترات آمونيوم ،(دقيقا مثل بيروت )بار داشت ، اين واقعه در بيست كيلومتری شهر اتفاق افتاد ،ايستگاه خيام ، شدت وقدرت آن باعث كشته شدن بيش از سيصد و بيست نفر ،و صدها زخمي و از بين رفتن چند روستای همجوار ،به محل انفجار ،از بين رفتن صدها راس دام و صدها وسيله نقيله موتوری ،كاميون و سواری شد.
شدت اين انفجار باعث كشته شدن ،افراد در بيش از ده كيلومتری محل انفجار و بر اثر موج انفجار صورت گرفته بود ،چرخ های قطار كه بالاي دو تن وزن دارد ،به شعاع بيش از دو كيلومتری پرتاب شده بود،عمق گودال ايجاد شده ،بيش از دهها متررسيد،بعضی آنرا بيش از صدمتر عنوان كردند،صدای اين انفجار در مشهد ،قوچان شنيده شده بود، دقیقا دو موج انفجار با فاصله ایی در حدود چند ثانیه از هم! دقیقا مثل انفجار بیروت!
گفته ميشد ،قصد واقعی ،انفجار آن ،در ايستگاه ،راه آهن خود شهرمان بوده ، اگر اين انفجار در آنجا اتفاق مي افتاد ،در كمترين برآورد ،بالای ده هزار نفر كشته ،دهها هزار زخمی و نابودی تقريبا تمامی شهر نيشابور ،صورت ميگرفت .
يكی از نكات بسيار مهمی كه در اين انفجار که صورت گرفت اين بود ،كه با وجودی كه نيروهای اطلاعات سپاه تا ساعاتی قبل از انفجار ،آنجا حضور داشته اند ،با تماس صورت گرفته با آنها ،بلافاصله محل را ترك و حتي يك نفر از آنها نه كشته و نه زخمی شد!
رژيم آخوندی علت و دليل و مسول اين انفجار را هيچگاه ،نه اعلام كرد و نه اجازه تحقيق داد ،بلافاصله گودال عميق ايجاد شده با صدها كاميون باری چال و ماسه ،پر كرد و ديگر هيچ !
اين دو انفجار قطار نيشابور و بندر بيروت ،بسيار شبيه هم و با همان شكل و همان مواد و هردو هم دربعد از آتش سوزی و حين اطفای حريق اتفاق افتاد
من يقين دارم كه اين كار ،صد روی صد توسط ،رژيم آخوندی جنايتكار و ايادی اش صورت گرفته و جای كمترين شك و ترديدي نيست !
اميدوارم كه اين بار اين رژيم تروريستی و مزدوران نيابتی اش ،حزب الشيطان به چنگ عدالت و قانون گرفتارشوند.

پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah