کاک جلیل که در رژیم شاه دستگیر و حکم اعدام گرفت و سپس با یک درجه تخفیق بیش از یک دهه زندانی سیاسی بود.
پس از انقلاب و در پی فرمان جهاد خمینی علیه هموطنان کورد از چهره های سیاسی مدافع مقاومت در برابر پاسداران خمینی پس از به بن بست رسیدن همه راههای گفتگو و مذاکره با خمینی بود.
جلیل گادانی مبارزی صادق و با شرافت و مخالف مذاکره جویی با رژیم کورد کش و ضد ایرانی آخوندها بود.
جلیل گادانی از دوستان صمیمی مجاهدین و مسئول شورای ملی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی بود.
یادش گرامی باد

جمعه ۱۷مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah