در مقابل اینها نباید بهم ریخت… اینهم جزیی از مبارزه با این رژیم است…
رژیم افرادی را حذف فیزیکی میکند و برخی هم مثل فلانی حذف سیاسی و به لجن میکشتشون
اما ما نباید در مقابل شهادت فیزیکی و یا مرگ سیاسی افراد در خود فرو رویم باید ایمانمان را به راهمان و کینه مان را به دشمن ضد بشر آخوندی بیشتر کنیم
این اصل قضیه است…
رژیم میخواهد به این وسیله افراد و بخصوص مادران و پدران را پاسیو کند…
و وظیفه ما اینست که نگذاریم یک ذره گرد رخوت و سستی به دامن مقاومت و مبارزه بنشیند
پس دل قوی دار سحر نزدیک است…

جمعه ۱۷مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah