عصر روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩ نیروهای سرکوبگر مسلح در مرزهای نوسود دستەای از کولبران را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مبین حسینی کولبر ١٦ سالەاهل روستای دوریسان در اثر ضرب و شتم نیروهای مرزبانی کە با قنداق تفنگ از ناحیە سر و صورت مورد حملە قرار گرفتە، بە شدت زخمی شدە است.

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah