و یاد و نامت در قلب ما زنده است. راهت را ادامه می دهیم و برای مبارزه برای سرنگونی این رژیم ایران ستیز و ضد بشر هرچه در توش و توان داریم در کفه ترازوی مبارزه می گذاریم. با رژیمی که چهل سال است جوانان این میهن را می کشد. پدران و مادران فرزندان این میهن را می کشد و آنها را یتیم و بی پشت و پناه می کند سخن گفتن از هر روشی جز قیام آتشین برای سرنگونی و نابودی آن به طور تام و تمام مدد رسانی به آن برای ادامه جنایت و فساد است. باز کردن دکان حقوق بشر برای جلادان و پرهیز دادن مردم از انتقام گرفتن سخت و بی امان از این ظالمان سست کردن و تردید و دو دلی انداختن در دل توده های مردم است. آتش قیام را شعله ور کنیم. این است راه پایان دادن به این رژیم.
راه مصطفی را ادامه می دهیم.

فرزندان شهید قیام مصطفی صالحی درکنار عکس پدرشان

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah