در سالگرد دستگیری امضا کنندگان بیانیە ١٤ نفر روز دوشنبە ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ همسر هاشم خواستار و خانواده سپهری و همراهانشان در مقابل زندان مرکزی مشهد تجمع اعتراضی بعمل آوردند.
بیش از ۱۰ روز است که هیچگونە ارتباطی با خانواده‌هایشان ندارند

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah