محمدرضا محبوب‌فر عضو ستاد مقابله با کرونا به روزنامه جهان صنعت گفت اولین بیمار کرونایی اوایل دی ماه مشاهده شد اما دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهان‌کاری کرد. این روزنامه یک روز پس از این مصاحبه توقیف شد.

سیاست پنهانکاری رژیم و بردن ویروس کرونا به تک تک خانه های مردم را نشان می دهد.

photo_2020-08-10_12-58-27

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah