روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه، نیروهای هنگ مرزی رژیم در مریوان بە سوی یک کولبر نوجوان ۱۷ ساله به «آرمین احمدی» آتش گشودە و وی را مجروح کردند.
آنها در حالیکە این نوجوان از ناحیه سینه زخمی و بە شدت دچار خونریزی شدە بود را بە حال خود رها کرده و محل حادثه را ترک کردند. مردم محل این نوجوان کولبر را برای معالجه و مداوا به یکی از مراکز درمانی مریوان منتقل کردند.

photo_2020-08-11_09-55-34

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah