روز سه شنبه ۲۱ مرداد در اراک به کارگران معترض هپکو در پی چند روز اعتراض قول پرداخت مبلغی از حقوق شان را داده اند تا مانع تجمع کارگران در خارج از شرکت شوند
یکی ازکارگران معترض هپکو:کارگران را تهدید کردند که اگر صدایتان در بیاید بازداشت خواهید شد

روز گذشته سه شنبه بیست ویکم مرداد ماه تعداد زیادی از خانواده این بیماران با مراجعه و جمع شدن‌ مقابل دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این وضعیت اعتراض کرده و خواستار رسیدگی شدند.

روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹، کارگران فضای سبز شهر قشم در اعترا ض به عدم پرداخت دو ماه حقوق و مزایای معوقه خود دست به راهپیمایی زدند.

جمعی از کارگران پیمانکاری سایت پسماند صفیره اهواز در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات مزدی‌شان در مقابل ساختمان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز تجمع کردند.
روز چهارشنبه ۲۲ مرداد

کشته شدن یک سوختبر بلوچ در پی تیراندازی ماموران پاسگاه روتک خاش
روزدوشنبه بیست مرداد ماه بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی پاسگاه روتک خاش یک سوخت بر بلوچ به نام «آریان شهنوازی» فرزند نبی اهل خاش کشته شد.

ضرب وشتم یک کودک کار زباله گرد توسط ماموران سرکوبگر شهرداری
مامور شهردای حین موتور سواری دنبال محمد این کودک کار کرده و زنجیرش را به صورت این کودک کشیده که باعث پاره شدن لب های محمد شده و پانزده تا بخیه خورده.
سران آخوندی اصطلاحی دارند بنام اراذل و اوباش که از آن زیاد استفاده می کنند. نمونه این اراذل و اوباش ها همین ماموران شهرداری هستند که به جای آنکه سرشان را به دیوار بکوبند که چرا محمد در بین زباله ها می چرخد؟! با او چنین برخورد غیر انسانی می کنند.
چرا محمد و محمدها نمی توانند کودکی کنند؟ چه کسی مسئول دزدیده شدن شادی و آینده این کودکان است؟ چه کسی مامور شهرداری را محاکمه خواهد کرد؟

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah