به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، هاجر سعیدی از فعالین مدنی و حوزە زنان در سنندج از سوی شعبە اول بیدادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە تحمل پنج سال حبس تعلیقی بە مدت چهار سال محکوم شدە است.

نشست دادگاه هاجر سعیدی روز چهارشنبە ١٥ مرداد ماه بە اتهام ”عضویت یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت و عضویت در حزب کمونیستی کارگری ایران، شرکت در تجمعات غیرقانونی و ارتباط با فعالین کارگری“ برگزار و حکم صادرە روز چهارشنبە ٢٢ مردادماه رسما بە وی ابلاغ شدە است.

همچنین بر طبق حکم صادرە، هاجر سعیدی هر چهار ماه یک بار باید خود را بە ادارە اطلاعات سنندج معرفی نماید.

هاجر سعیدی روز یکشنبە ١٨ خرداد ماه از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از ١٨ روز یعنی در تاریخ ٤ تیرماه با وثیقە از زندان آزاد شدە بود.

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah