محمد خنیفر یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه هدف ترور ناموفق قرار گرفت.
براساس گزارشی که کارگران هفت تپه منتشر کردند: «در هفته های اخیر و در روزهای شروع دادگاه‌های تهران علیه اختلاسگران وقتی محمد خنیفر، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه که از کار اخراج هم شده، در دادگاه حضور پیدا کرد و تصویر او در رسانه ها هم منتشر شد، چند روز بعدش به منزل پدری او در شهر شوش هجده گلوله اسلحه شلیک شد. خوشبختانه در این حادثه تیرها به دیوار و پنجره های منزل اصابت کرده و صدمه جانی به بار نیاوره اما موجب وحشت و رعب برای اعضای خانواده این کارگر و همسایه های ایشان شد.

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah