روز شنبه ۲۵ مرداد جوانی بنام روح الله مرادی که در جاده بوشهر _شیراز با وانت برای لقمه نانی در حال تردد بود و بدنه یک موتور سنگین را حمل می کرد، قبل از تنگه ابوالحیات با رگبار گلوله ماموران لباس شخصی به قتل رسید.
ماموران بلافاصله محل را ترک کردند.

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah