۶۲مین روز اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری با تاکید بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است و تاکنون کوچکترین رسیدگی به وضعیت این کارگران انجام نگرفته است :

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته

بازنشستگان درشهرهای مختلف ایران
برای همسان‌سازی حقوق شان با شاغلین تجمع اعتراضی برپا کردند.
شنبه ۲۵ مرداد

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah