روز شنبە ٢٥ مرداد ٩٩ نیروهای مرزبانی رژیم در ارتفاعات مرزی روستای کوران ارومیە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و سە کولبر کشتە و زخمی شدەاند.
در نتیجە تیراندازی یک کولبر جوان بانام سراج احمدی ٣٧ سالە جانش را از دست دادە است و دو کولبر دیگر زخمی شدەاند.

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah