به گزارش اسکای نیوز پارلمان لبنان اعلام وضعیت اضطراری را تصویب کرد و استعفای ۸پارلمانتر را پذیرفت.
اسکای نیوز روز ۲۵مرداد افزود: اعلام وضعیت اضطراری، مردم لبنان را به تظاهرات و اعتراض برانگیخته است. مردم لبنان اعلام وضعیت اضطراری را تلاشی برای نظامی کردن کشور قلمداد می‌کنند.

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah