به گزارش هەنگاو پنج هموطن بازداشت شدە اهل سقز بە نام‌های علی قادری، آرمیا رنجبری ، هیمن کریمی و دو برادر بە نام های هیوا امینیو وریا امینی پس از بازداشت بە ادارە اطلاعات سنندج منتقل شدەاند.
بە گفتە یک منبع مطلع، یکی از این بازداشت شدگان با خانوادەاش تماس و اعلام کردە است کە از سوی نیروهای سرکوبگر امنیتی مورد شکنجە قرار گرفتەاند.
این پنج هموطن روز چهارشنبە ١٥ مرداد ٩٩ توسط نیروهای ادارە بدنام اطلاعات شهرستان سقز بازداشت شدە بودند.

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah