اعتصاب و استعفا به پرستاران کشور نیز رسید: استعفای ۲۵نفر از پرستاران استان مرکزی به‌دلیل خستگی ناشی از کرونا. سیدمحمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تعداد زیادی از پرسنل زیرمجموعه این دانشگاه به کرونا مبتلا شده‌اند و تا ۱۴روز امکان حضور در مراکز درمانی را ندارند.

هم‌چنین ۲۵نفر از پرستاران کار را رها کردند که یا از نیروهای طرحی بودند که توقف در طرح گرفتند و یا نیروی شرکتی بودند که استعفا دادند .
خبرگزاری حکومتی مهر ۲۸مرداد

پرداخت نشدن حقوق پرستاران به‌رغم شرایط سخت کرونا

رئیس سازمان نظام پزشکی رژیم اعتراف کرد کادر بیمارستانهای دولتی در شرایط بسیار سخت کار می‌کنند و «حتی برخی آنها ماههاست که معوقات کارانه و اضافه کاری خود را دریافت نکرده‌اند. محمدرضا ظفرقندی، افزود: پزشکان بیمارستانها به‌طور متوسط حدود ۶ماه و پرستاران حدود چهار ماه حقوق به آنها داده نشده است.

جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز گفت: عده زیادی از پرسنل به کرونا مبتلا شدند به‌طوری که تا ۱۴روز امکان حضور در مراکز درمانی را ندارند.

چهارشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah