این گروه بزرگ پناهجویان که گفته می شود بیشتر آنها شهروندان افغان می باشند، دو روز قبل همراه با این تریلی از وان حرکت کرده بودند و قصد سفر به استانبول و سپس کشورهای اروپایی را داشتند.
این کامیون سرانجام در بازرسی پلیس در ورودی شهر سامسون بدام افتاد و تعدادی از پناهجویان با پاره کردن برزنت های کناره این تریلی فرار کرده ولی با تعقیب نیروهای امنیتی، ۱۱۵ نفر از آنها بازداشت شدند.

چهارشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah