روز سه‌شنبه ۲۸مرداد با شلیک مستقیم به سوی گروهی از کولبران ۵تن از آنان زخمی شدند.
بر اساس همین گزارش ۴تن از کولبران به نامهای یادگار شیخی، کامران پاوان، ابراهیم زیوی و علی کیله در منطقه مرزی شهرستان بانه در استان کردستان مورد شلیک مستقیم پاسداران قرار گرفتند و زخمی شدند و کولبر دیگری به نام سعدی میرزایی ٢٤ساله فرزند رشید بر اثر جنایت پاسداران در مرز نوسود زخمی شد.

چهارشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah