اعتصاب کارگران کنتورسازی قزوین
درروز پنجشنبه ۳۰ مردادماه کارگران معترض خواستار پرداخت بیست وهفت ماه دستمزد معوقه خود، بازگشت کارگران اخراجی به سر کار، معرفی همه کارگرن به بیمه بیکاری و پرداخت سنوات و سایر مزایای معوقه خود شدند

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پروفیل ساوه
روز پنجشبنه ۳۰مرداد، کارگران کارخانه پروفیل ساوه ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در مقابل ساختمان اداره کار شهرستان ساوه تجمع کردند.
کارگران کارخانه پروفیل ساوه گفتند: طبق رأی صادره کمیته بدوی اداره کار، عنوان سختی کار آنها تأیید نشده و این در حالی است که در عمل کارگران این شرکت در شرایط سخت مشغول به‌کار هستند.
آنها هم‌چنین افزودند، در صورت اجرا نشدن این قانون، از این پس بازنشستگی کارگران مشمول مزایای مشاغل سخت، به‌صورت عادی انجام می‌شود.

ادامه اعتصاب کارگران در ان جی ال ۳۱۰۰ دهلران در استان کرمانشاه

https://twitter.com/begoonaah/status/1296428356020428807

پنجشنبه ۳۰ مرداد۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah