به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، قالیباف در جلسه مجلس که با حضور ظریف برای بررسی مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نظام تشکیل شده بودگفت: «شورای حکام باید بداند در حوزه دستگاه سیاست خارجی ما، هرگز جمهوری اسلامی و نمایندگان مردم اجازه نخواهند داد که آژانس دستش باز باشد و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و حلقه اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای متخاصم را تکمیل کند.»
وی در ادامه گفت: «ما در مقابل زیاده خواهی آنها خواهیم ایستاد و از دولت و وزارت خارجه انتظار داریم تا سیاست‌های کاهش تعهدات برجامی را که در خصوص آنها تصمیم گیری شده اجرا کنند و از حقوق ملت ایران دفاع خواهیم کرد. از وزارت خارجه انتظار داریم در تولید قدرت در حوزه اقتصادی به درستی به وظیفه خود عمل کنند.»

شنبه ۱ شهریور۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah