سازمان هواپیمایی ایران با انتشار گزارش بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی اعلام کرد که تا ۱۹ ثانیه پس از برخورد موشک نخست، مسافران این پرواز از سلامت جسمانی برخوردار بوده‌اند.
تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران با بیان اینکه جعبه سیاه داخل کابین هواپیمای ساقط شده اوکراینی تا ۱۹ثانیه بعد از انفجار موشک اول، مکالمات داخل کابین را ضبط کرده است، گفت: «هر دو موتور در ثانیه‌های پس از انفجار روشن بوده است.»
بنابر این موشک دوم را به سوی هواپیما شلیک کرده اند تا کاملا از سرنگونی هواپیما وکشتار مسافرین هواپیما مطمئن شوند و بعد آن را گردن ترامپ و آمریکا بیندازند! این یک جنایت عمدی است و خانواده های قربانیان نباید اجازه دهند رژیم صرفا با پرداخت غرامت و معامله از آن بگریزد.

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah