عقب رژیم از ترس ماشه در خاتمه سفر رافائل گروسی به تهران با بازدید آژانس از دو سایت مورد نظر آژانس را اعلام کرد.
برای حفظ آبرو و سرخ کردن صورت رژیم آخوندی با سیلی در اطلاعیه گفته شده است که رژیم به‌طور داوطلبانه امکان دسترسی آژانس به دو مکانی را که از طرف آژانس مشخص شده فراهم می‌سازد.
تاریخ این دسترسی و راستی‌آزمایی مشخص شده است.
متقابلاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راضی کردن رژیم به عقب‌نشینی گفته است که سؤالات و درخواستهای بیشتری برای دسترسی به موقعیتهایی به غیر از آنهایی که تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اعلام شده است، ندارد.

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah