هفتاد و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در مقابل دفتر نماینده شوش برگزار شد.
پنج شنبه ۶ شهریور ۹۹

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان استخدام رسمی راه آهن شمال غرب کشور
جمعی از کارکنان استخدام رسمی راه آهن شمال غرب کشور در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی این شهروندان در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
پنجشنبه ۶شهریور

تجمع اعتراض دانشجویان پزشکی مقطع استاجری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در واکنش به برگزاری آزمون پره انترنی پزشکی

پنج شنبه ۶ شهریور

تجمع کارگران واحد اجرائیات شهرداری منطقه هفت اهواز به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه چند ماه در مقابل ساختمان شهرداری منطقه
این کارگران می گویند؛ حدود شش ماه است که حقوق آنان توسط پیمانکار ظرف قرارداد شهرداری پرداخت نشده است.
پنج شنبه ۶ شهریور

تجمع آبیاران شهرستان خانمیرزا ( لردگان )دراعتراض به عدم دریافت ده ماه حقوق معوقه خود
شهرستان خانمیرزا دهمین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری است
پنج شنبه ۶ شهریور

اعتصاب کارگران کارگاه‌سدشفارود
کارگران سدشفا رود دراعتراض به عدم پرداخت پنج ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده واز حضور درمحل کار خودداری کردند
پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹

پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah