تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران در اعتراض به خصوصی سازی های و واگذاری های غیر اصولی مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی دوشنبه ۱۷ شهریور

 

دومین روز تجمع کارگزاران قراردادی مخابرات روستائی مقابل ساختمان مجلس رژیم در اعتراض به ابلاغ نشدن حکم کارگزینی و عدم پرداخت حقوق و مزایای رفاهی برابر با کارمندان دوشنبه ۱۷ شهریور

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹