به گزارش کولبر نیوزوز یکشنبە ١٦ شهریور ٩٩ ، یک کولبر نوجوان اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوە با هویت ”مانی هاشـمی“ ١٤ سالە در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود، بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت مجروح شدە است.
این کولبر نوجوان برای فرار از کمین نیروهای مسلح رژیم آخوندها دچار حادثە شدە و از ناحیە سر و صورت بە شدت زخمی شدە است. وی هم اکنون در مراکز درمانی پاوە تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.
گفتە می‌شود کە مانی هاشمی برای خرید گوشی هوشمند برای تحصیل بە صورت آنلاین بە کولبری روی آوردە است.

پنج شنبه  ۲۰ شهریور ۱۳۹۹