روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۹، یک جوان بلوچ به نام «میثم نوتی زهی» در محور کرمان به بم بر اثر تیراندازی پاسداران رژیم کشته شد.

میثم با خودروی شخصی خود از مسیر کرمان به بم در حال عبور بوده که پاسداران رژیم بدون دادن ایست و هشدار به سمت وی تیراندازی کرده و خودروی او را واژگون کردند.

پس از واژگونی خودرو، میثم به شدت زخمی و توسط مردم به بیمارستان بم منتقل شده که بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

میثم هیچگونه باری به همراه نداشته اما پاسداران به سمت وی تیراندازی کرده و پس از واژگونی و تفتیش خودرو او را به حال خود رها کرده و از محل متواری شدند.

پنج شنبه  ۲۰ شهریور ۱۳۹۹