دفن پیکر نوید افکاری توسط خانواده وی در شرایط بسیار سخت امنیتی و در شرایطی که ماموران امنیتی شروط سختی را برای دفن پیکر وی وضع کرده بودند شامگاهان امروز شنبه ۲۲ شهریور انجام شد.
پس از اعدام شتابزده نوید افکاری در سحرگاه امروز شنبه ۲۲ شهریور ۹۹، پیکر او توسط ماموران وزارت اطلاعات تا ساعتها بعد از اعدام به خانواده داده نمیشد. نهایتا با این شرط که حق برگزاری هیچگونه مراسمی ندارید و فقط بستگان نزدیک او میتوانند در تدفین حضور داشته باشند پیکر به خانواده تحویل و در شامگاهان امروز با حضور پدر، مادر، خواهر و دوبرادرش به خاک سپرده شد.
 به گزارش  کانال نه  به زندان نه به اعدام به خانواده او گفته شده بود حق برگزاری هیچگونه مراسم سوگواری ندارید و تدفین باید در سکوت برگزار شود.
ماموران اطلاعات حتی از حمل گوشی موبایل در مراسم تدفین جلوگیری کردند تا این مراسم به هیچ ترتیبی رسانه ای نشود. حتی قبر توسط ماموران اطلاعات از قبل آماده شده بود تا در کوتاه ترین زمان ممکن تدفین انجام شود و به پایان برسد و مردم و دوستان نوید فرصت تجمع و حضور پیدا نکنند.
در زمان تدفین تعداد زیادی از ماموران امنیتی و اطلاعاتی در صحنه حاضر بودند تا از هرگونه تجمع جلوگیری کنند.

 

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹