نوید افکاری قهرمان کشتی در یک جنایت بزرگ در سحرگاه امروز شنبه ۲۲ شهریور۹۹ بدست قضاییه جنایتکار درزندان عادل آباد شیراز اعدام شد

پس از اعدام، به خانواده نوید اعلام کرده اند که پیکر او را تحویل نخواهند داد و بصورت مخفیانه دفن خواهد شد.

 

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹