ضرورت یک یاد آوری برای عموم مردم ایران: خامنه ای و کلیت نظان کرونا را مانند جنگ هشت ساله یک فرصت و یک نعمت و یک امداد غیبی برای بقای حکومتشان می دانند. بنابر این میخواهند کرونا در هر خانه و خانواده ایرانی باشد و کشتار وتلفات بی شمار داشته باشد تا مردم از ترس کرونا نتوانند اعتراض بکنند! ما باید شیوع و تلفات کرونا را به حساب خامنه ای و عملکر حکومت بگذاریم و قربانیان کرونا در نتیجه سیاست های جنایتکارانه رژیم بدانیم.

بنابر این خود باید از خود و خانواده و دوستان و همشهریان و هموطنان حفاظت کنیم و با رعایت پروتکلهای بهداشتی سیاست خامنه ای و رژیمش را به شکست به کشانیم. فریاد اعتراض خود را بلند کنیم و کرونای ولایت فقیه را باعث و بانی تمامی مشکلات خود و کشورمان بدانیم. این یک وظیفه ملی و میهنی و انسانی است که هر ایرانی باید بدان قیام کند

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹