خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۴شهریور نوشت: مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفارت آلمان در تهران را به منزله دخالت در امور داخلی کشورمان دانسته و به‌شدت محکوم کرد.
خاطرنشان می‌شود سفارت آلمان در تهران در یک پیام توئیتری به زبان فارسی نوشت: عمیقاً از اعدام نوید افکاری در ایران متحیر شدیم. پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صداهای مخالف، قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شوند. دو برادر نوید هنوز در زندان هستند و اکنون به همبستگی ما نیاز دارند!

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹