سایت وزارت خارجه فرانسه ۱۳سپتامبر۲۰۲۰
ایران -اعدام نوید افکاری -بیانیه مطبوعاتی وزارت امور اروپایی و امور خارجی
فرانسه اعدام نوید افکاری در ایران در تاریخ ۱۲سپتامبر ۲۰۲۰ را محکوم می کند
فرانسه برعلاقمندی خود به آزادی بیان و آزادی تظاهرات مسالمت آمیزو حق هرکس برای داشتن دادگاهی منصفانه تاکیدمی کند.
فرانسه بر مخالفت مستمر خود را با مجازات اعدام درهرمکان و تحت هر شرایطی تاکید می کند.
فرانسه همچنان بر تعهد قاطع خود بر امحاء جهانی این مجازات غیر عادلانه ضدبشری و ناکارآمد باقیست.
تمامی کشورهایی را که هنوز مجازات اعدام را اجرا می کنند، به ایجاد مهلت قانونی(توقف موقت) با این نظر گاه که بطور کامل لغو شود فرا می خواند .
با این همه شرم بر شما باد که یکی از دولت های مماشاتگر با رژیمی جنایتکار و تروریست و قرون وسطایی هستید!
اگر مقاومت ملت فرانسه علیه فاشیزم هیتلری حق بود. مقاومت مردم ایران علیه فاشیزم مذهبی هم حق است آن را به رسمیت بشناسید.