چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹: شماری از اهالی کوچه رامین منطقه سرقنات واقع در شهرستان ایذه، با تجمع در مقابل شهرداری این شهرستان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

 چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹:جمعی از کارگران شهرداری لالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان این شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

چهارشنبه ۲۶ شهریور۹۹ : تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عملکرد معاونت آموزشی و بالاخص گروه داخلی

 

 

 

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹