امروزپنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ تعدادی از خانواده های داغدار جانباختگان هواپیمای اوکراینی در محل سقوط هوایپما گردهم آمدند و با گلباران محل و نصب عکس های عزیزان خود یاد آنها را گرامی داشتند.
رژیم می خواهد با پرداخت غرامت به اوکراین و کانادا و … خود را در ببرد.
نباید گذاشت این جنایت با پول خریداری شود.

 

پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹