پنجاه روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی نمانده است و به نظر می‌رسد سیاست «صبر کنیم و ببینیم»، رویکردی است که ایران در برابر آمریکا برگزیده است.
اما بایدن یک عامل و پارامتر خارجی است. با بایدن و بدون بایدن این مردم ایران هستند که دفتر رژیم آخوندها را خواهند بست. اعدام قهرمان ملی قیام نوید افکاری پیام ترس و وحشت آخوندها از خشم و نارضایتی اجتماعی است که جهان آن را دریافت.

جمعه  ۲۸ شهریور ۱۳۹۹