سیدنی مورنینگ هرالد، ۱۸ سپتامبر۲۰۲۰ -بقلم کریس باریت
وکیل استرالیایی که اخراج ایران از رقابتهای بین المللی بخاطر اعدام نوید افکاری را دنبال می کند اینکه این موضوع به ورزش ارتباطی ندارد را رد کرده و گفته است حمله یی وحشیانه تر از این را تصور نکرده است و آن را حمله به ارزشهای انساندوستانه جنبش المپیک خوانده است.
برای بریندان شواب رییس سابق اتحادیه بازیکنان فوتبال استرالیا این حیاتیست که حرفها با عمل توام بشود. وی که حالا در سوییس کار می کند و انجمن بازیکنان جهانی فوتبال را اداره می کند ریاست نهادی را دارد که تمام رشته های ورزشی را شامل می شود.
بریندان شواب به مورنینگ سیدنی هرالد گفت با توماس باخ رییس آی.او.سی[کمیته المپیک] صحبت کرده است و قرار شده در اجلاس ماه آینده این کمیته، موضوع اخراج رژیم ایران را بررسی کنند.
بریندان شواب از اینکه رهبران موضوع را کمرنگ کرده و آن را غیرمرتبط با ورزش دانسته و قبل از اعدام افکاری هم کاری نکرده اند ابراز دلسردی کرد و سازمان او خواستار اخراج ایران از جامعه ورزشی شد از جمله از المپیک سال آینده و ممنوعیت برگزاری مراسم ورزشی در ایران شد و همچنین خواست یک تحقیق در مورد هدف قرار دادن فعالان ورزشی بخاطر اهداف سیاسی شد.
به گفته ریهی داف دبیرکل کشتی استرالیا جامعه کشتی گیران استرالیا از اعدام افکاری متاثر شده اند.

شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۹