رضا خندان همسر نسرین ستوده در پیامی نوشت: از بند زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیم تر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شد.
گفتنی است که خانم نسرین ستوده به دلیل فعالیت مدنی زندانی می باشند و پس از احضار دخترشان و بازجویی از وی در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زدند.

شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۹