روز چهارشنبە ٢٦ شهریور ٩٩ نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد دو برادر را بە نام‌های ”سامان غزالی“ و ”سالار غزالی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.
با گذشت نزدیک بە دو هفتە از بازداشت این دو برادر، هیچ خبری از سرنوشت آنها و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات سامان و سالار را بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون رژیم ایران بازداشت کردەاند.
یکشنبه ۶مهر۱۳۹۹