یوروآسیا در آمریکا ۷مهر۹۹ طی مقاله یی در بررسی فضای انفجاری جامعه ایران نوشت:‌ به گفته بسیاری از مقامهای رژیم ایران به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش ذخایر ارزی، فساد دولتی، برخورد شدید با معترضان، سو مدیریت دولت در مورد شیوع کرونا، ایران بخصوص در سالگرد قیام نوامبر ۲۰۱۹ – آبان۹۸ در آستانه یک طغیان بسیار محتمل سیاسی – اجتماعی غیر منتظره قرار دارد… تلاش خامنه ای و دیگر مقامات و دستگاههای امنیتی در طرح ریزی برای سرکوب اعتراضات گسترده از کابوسی ناشی می‌شود که سراپای مقامات رژیم را فرا گرفته است.تمامیت رژیم اکنون در ترس از شورش مردم بجان آمده بخود میلرزد. خامنه ای به خوبی می داند که لحظه ای که جلوی اعدام و سرکوب رابگیرد، دیگر چیزی از رژیم وی باقی نخواهد ماند. اعدام نوید افکاری موج جدیدی از شورش در میان جوانان ایران را زنده کرده است. فقرا، ارتش گرسنگان و فرودستان در طول ۴۱ سال حاکمیت رژیم لحظه مناسب را پیدا خواهند کرد. وقتی آن لحظه فرا رسد، هیچ یک از برنامه های سرکوبگرانه، سپاه و دستگاه های امنیتی آن قادر به جلوگیری از سیل این ارتش نخواهد بود و این رژیم را جارو خواهد کرد.

چهارشنبه ۹مهر ۱۳۹۹