سهیل عربی در ۲۸ شهریور ۹۹ به دفتر چهارمحالی رئیس زندان تهران بزرگ احضار شد. از آن پس به نقطه نامعلومی منتقل گردید. پس از پیگیری‌های بسیار خانواده، به آنها اطلاع داده شد که او از تاریخ ۳۰شهریور و بدون اطلاع قبلی به قرنطینه زندان گوهر دشت معروف به « سوئیت» منتقل شده است. خانواده سیاسی سهیل عربی بشدت نگران حال او هستند.

 
سه شنبه  ۱۵ مهر ۱۳۹۹