روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۹۹، به سالن۷ این زندان یورش برده و اقدام به بازرسی وحشیانه زندانیان و وسایلشان کردند.
نیروهای گارد و سربازان در بازرسی اقدام به تخریب و غارت اموال زندانیان کردند.
به گفته یک منبع مطلع، شیوه بازرسی به این شکل بوده که نیروهای گارد به داخل بند می‌ریزند و تحت عنوان بازرسی به غارتگری می‌پردازند. آنها لباسهای زندانیان را پاره می‌کنند و وسایل آنها را می‌دزدند و با خود می‌برند.

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹