حضور گستردە مردم برای پیشواز از پیکر محمدرضا شجریان ابتدای بلوار فرودگاه را بستند که کسی برای استقبال از پیکر خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان نرود. ترس دیکتاتور حتی از پیکر صدای موسیقی ملی ایران زمین

پستی از شهید قهرمان نوید افکاری در زادروز خسرو آواز ایران محمد رضا شجریان
این پست را نوید قهرمان سه سال پیش در اینستاگرام خود منتشر کرد.

«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده عالم دوام ما»
«بر سر تربت ما چون بگذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد شد

مشهد، آرامگاە فردوسی مردم ترانه ظلم ظالم جور شیاد ، آشیانم داده بر باد را بصورت جمعی میخوانند. ترانه مرغ سحر از بلندگو پخش می شود که توصیف شرایط ایران و زندگی مردم در زیر ستم و دیکتاتوری آخوندها است. جمعه ۱۸ مهر ۹۹
ترس و وحشت را ببینید! مردم برای خاکسپاری هنرمندشان اومدن اینها تنشون می لرزه! ترس از خیزش مردم برای سرنگونی است! دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. این تلاشهایتان بیهوده است. این شب سحر میشود.
نیروهای سرکوب به خیابانهای مشهد روانه شدند جمعه ۱۸ مهر ۹۹
ورود پیکر محمدرضا شجریان به مشهد بدون هیچ گونه تشریفاتی!
استاد شجریان: موسیقی ما غم داره، چون از درون تاریخی آ مده که سراسر استبداد و اختناقه، هنوز هم به دموکراسی نرسیدیم.
وحشت از تجمع اعتراضی مردم! ورودی فرودگاه مشهد را بستند! جمعه ۱۸ 
تودهنی استاد شجریان به صدا وسیمای میلی رژیم
جمعه ۱۸ مهر  ۱۳۹۹