تلویزیون العربیه:
سندی از پلیس بلژیک نشان میدهد، دیپلومات ایرانی متهم به طراحی برای انفجار گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه که در بلژیک است، مقامات را نسبت به یک پاسخ تلافی جویانه محتمل از سوی گروههای [شبه نظامی] مسلح در عراق و لبنان و یمن و سوریه و همچنین ایران تهدید کرده است.
اظهارات اسدی که در بلژیک در بازداشت قرار دارد، در صورتجلسه پلیس وارد شده است. خاطرنشان میشود که محاکمه او در پایان ماه آینده به اتهام هایی مبنی بر تلاش جهت انفجار گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس انجام خواهد شد.
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹