به حکم دادگاه کیفری ۲ تهران، آموزگاری به نام «رضا نهضت»، به خاطر انتقاد و کشیدن کاریکاتور از «اللهیار ترکمن، معاون فاسد وزارت آموزش و پرورش، به ۴۵ ضربه شلاق محکوم شد!

دوشنبه  ۲۱ مهر ۱۳۹۹