گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران در گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
استفاده از قهر مفرط در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸
ادامه نقض حقوق‌بشر و اجرای حکم اعدام علیه کودکان
سازمان ملل متحد ۲۲مهر۹۹: نماینده کمیسر عالی حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی با نقل گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران، گفت: این گزارش وضعیت حقوق‌بشر در ایران از اکتبر ۲۰۱۹ – مهر ۱۳۹۸ تا ژوئن ۲۰۲۰ – خرداد ۱۳۹۹ را پوشش می‌دهد و نقض‌های حقوق‌بشر را که شاخص آن سرکوب خشونت‌بار نیروهای امنیتی در اعتراضات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ – آبان ۱۳۹۸ و ژانویه ۲۰۲۰ – دی ۱۳۹۸ است، از جمله نبود هر گونه حسابرسی در استفاده از قهر مفرط را تشریح می‌کند.
این گزارش می‌گوید در ایران ۸۵کودک هم‌اکنون در معرض حکم اعدام هستند و تصریح می‌کند در ایران اجرای حکم اعدام از جمله علیه کودکان در تناقض با قانون بین‌المللی هم‌چنان بالا است. در سال ۲۰۲۰ سه مورد از این اعدام‌ها صورت گرفته است.
پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹