به گزارش کولبر نیوز روز یکشنبە ٢٧ مهر ٩٩ نیروهای جنایتکار رژیم در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندند.
در نتیجە این تیراندازی کولبرامین شمس اهل روستای ملاحسن شهرستان ماکو جانش را از دست داد.
امین شمس متاهل و پدر یک فرزند بودە است.

 یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹