به گزارش هەنگاو، شامگاه دوشنبە ٢٨ مهر ٩٩ نیروهای سرکوبگر مستقر در پاسگاه مرزی برویشکانی واقع در مرزهای بانە یک کولبر ٢٢ سالە را با هویت ”یاسین فکری“ بازداشت و بە مدت چند ساعات بە شدت شکنجە کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، یاسین فکری از ساعت ٩ شب تا ٥ بامداد سەشنبە بازداشت بودە و در این مدت از سوی دو سرباز و فرماندە پاسگاه برویشکانی مورد ضرب و شتم و شکنجە قرار گرفتە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە فرماندە پایگاه برویشکانی در حین ضرب و شتم و شکنجە یاسین فکری از وی فیلم گرفتە است.

این کولبر جوان در حالی از سوی نیروهای مستقر در پایگاه برویشکانی بازداشت و مورد شکنجە قرار گرفتە کە هیچ گونە باری بە همراه نداشتە است.

چهارشنبه ۳۰مهر ۱۳۹۹