ایران:دین و خدا را از اسارت و زندان آخوند نجات دهید تا شما نیز پیشرفت و توسعه کرده و روی سعادت به خود را ببینید.
از قاضی دادگاه فرمایشی اخیرم خواستم تا بگوید که مسلمانان در این سیصد سال یک اختراع داشته اند تا سکوت کنم!!
خلق را تقلیدشان بر باد داد.
ای دو صد لعنت براین تقلید باد.
استثناء، قاعده و قانون نمی شود، از یک میلیون روحانی یک آیت الله طالقانی بیرون آمده.
روحانیت در تمام جنگ ها و جنبش ها و انقلابها، یا خیانت کرده و یا آنرا به انحراف کشانده اند.
در طول تاریخ همیشه شاهان و روحانیون باهم ملت را غارت و چپاول کرده اند.
بزرگترین دست آورد انقلاب ۱۳۵۷ این است که برای اولین بار دست غارتگری روحانیت بعد از ۱۴۰۰ سال رو شد.
با خون خود نوشتم از جان خود گذشتم یا مرگ یا آزادی ، یا مرگ یا آزادی
بند۶/۱ زندان وکیل آبادمشهد نماینده معلمان آزاده ایران هاشم خواستار مهر۱۳۹۹
پنجشنبه اول آبان  ۱۳۹۹