روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹، شش شهروند بهائی ساکن شهرستان بیرجند برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، سعید ملاکی، عطاءالله ملاکی، نسرین قدیری، فرزانه دیمی، رویا ملاکی و عطیه صالحی، شش شهروند بهائی ساکن بیرجند برای تحمل حبس تعزیری خود پس از مراجعه به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند. این شهروندان بهائی اخیراً توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در مجموع به تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. پیش از این نیز،  آرزو محمدی و بنفشه مختاری، دو تن دیگرهم  برای تحمل حبس به زندان بیرجند منتقل شده بودند. 

 

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹